Kế hoạch tuyên truyền phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi của Bộ Thông tin và Truyền thông

Theo đó, mục đích Kế hoạch đưa ra nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về quản lý và bảo vệ môi trường vùng nuôi trồng thủy sản, tính chất nguy hiểm của dịch bệnh thủy sản, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản, xây dựng cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh.

Theo đó, mục đích Kế hoạch đưa ra nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về quản lý và bảo vệ môi trường vùng nuôi trồng thủy sản, tính chất nguy hiểm của dịch bệnh thủy sản, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản, xây dựng cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức truyền thông đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng vùng, đối tượng nhằm ngăn chặn một số tác nhân gây bệnh nguy hiểm, nguy cơ xâm nhiễm vào Việt Nam các bệnh mới nổi và phát hiện, khống chế kịp thời một số bệnh nguy hiểm trên đối tượng thủy sản nuôi khác, không để mầm bệnh lây lan rộng,..

Nội dung thông tin, tuyên truyền trọng tâm như, về danh mục các bệnh nguy hiểm, bệnh mới nổi trên thủy sản nuôi được ưu tiên phòng bệnh, khống chế và kiểm soát được ban hành kèm theo Quyết định số 434/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản để chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh, hợp tác trong xử lý ổ dịch; thông tin các quy định về điều kiện cơ sở nuôi, xử lý nước thải, chất thải, mùa vụ thả giống, chất lượng con giống được kiểm định theo quy định, áp dụng kỹ thuật nuôi, quản lý chăm sóc ao nuôi; các biện pháp hỗ trợ nâng cao sức đề kháng cho thủy sản nhằm giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh và việc sử dụng vắc xin để phòng bệnh cho động vật thủy sản nhằm giảm thiểu việc sử dụng kháng sinh, ngăn ngừa kháng thuốc trong nuôi trồng thủy sản.

Cùng đó, tuyên truyền quy trình xét nghiệm, nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, các biện pháp ứng phó, xử lý nhằm ngăn chặn tác nhân gây bệnh nguy hiểm, bệnh mới nổi xâm nhập trên thủy sản nuôi; các điển hình trong việc kiểm soát, ngăn chặn, phát hiện kịp thời, xử lý các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, buôn bán bất hợp pháp động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản qua biên giới và từ nước ngoài vào Việt Nam; về một số vùng, cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh trong nước; về kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế về công tác phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản.

Phương thức tuyên truyền được thực hiện thông qua các chương trình phát thanh trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã; thông tin trên bảng tin công cộng tại nơi đông người, tụ điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân; trên các bản tin, tài liệu không kinh doanh, các tài liệu tuyên truyền đặt tại tủ sách phát luật của xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện – văn hóa xã; trên trang thông tin điện tử và tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở,..

Để quyết tâm triển khai thực hiện các nội dung thông tin một cách đồng bộ, hiệu quả; Bộ Thông tin và Truyền thông giao các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thực hiện nghiêm theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch để để đạt được các mục tiêu trên.

Cục Thông tin cơ sở: tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền về công tác phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, truyền thanh cấp xã, bảng tin công cộng và các loại hình thông tin cơ sở khác đến người dân; kiểm tra việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, truyền thanh cấp xã, bảng tin công cộng và các hình thức thông tin cơ sở khác.

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan trên địa bàn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản trên địa bàn; chỉ đạo hệ thống truyền thanh cấp huyện, truyền thanh cấp xã xây dựng và nâng cao chất lượng các tin, bài tuyên truyền về phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản.

Tăng cường sử dụng các hình thức thông tin, tuyên truyền trực quan như, thông tin trên bảng tin công cộng; trên trang thông tin điện tử cấp huyện; thông tin trên các bản tin, tài liệu không kinh doanh, các tài liệu tuyên truyền đặt tại tủ sách phát luật của xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện – văn hóa xã; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở,…

Ngoài ra, phối hợp với các đơn vị chức năng cùng cấp tuyên truyền nội dung về phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản tại các buổi sinh hoạt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ dân phố, khu dân cư,… kiểm tra việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản ở địa phương theo quy định,..

Thanh Thủy

  • Trang chủ
  • Phone
  • Mail
  • Zalo