keyword

  • Đang hiện 1/1 sản phẩm cho từ khoá "vi sinh"

MEN VI SINH CHUYÊN XỬ LÝ NƯỚC AO TÔM GIỐNG

Phân hủy các chất lơ lửng, dơ trong nước. Loại bỏ khí độc NH3, NO2 trong nước. Điều chỉnh PH...